Bezorgd op jouw moment & locatie(s)
Op rekening bestellen mogelijk
100% veilige gegevensverwerking

Disclaimer.

Versie geldig vanaf 1 mei 2023

Absoluta Attent BV (hierna te noemen ‘Looff’), statutair gevestigd te Tilburg, aan de Dr. Hub van Doorneweg 165, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 864985125.

De merkrechten van Looff zijn ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 1454846.

Deze shop is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Looff en is bedoeld om u te informeren over de Looff organisatie, onze producten, service en de activiteiten die wij ondernemen.

De website en de inhoud ervan – zowel de geschreven teksten, recepten, pay-off en slogan als de afbeeldingen, het logo, grafische ontwerpen, huisstijl en foto’s – zijn eigendom van Looff en auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om producten op de markt te brengen of te verspreiden of diensten aan te bieden onder gebruikmaking van of met verwijzing naar deze auteursrechtelijk beschermde elementen, deze te verveelvoudigen dan wel daarvan anderszins gebruik te maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Looff.

Ook op de inhoud van de websitepagina’s rust het auteursrecht van Looff en deze mag niet in welke vorm dan ook verveelvoudigd worden behoudens voor persoonlijk en derhalve expliciet voor niet-commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Looff met constante zorg en aandacht samengesteld en geactualiseerd. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de getoonde informatie juist of volledig is. Looff behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Looff alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Looff niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet of zogeheten “social media” verspreid worden. Looff sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een dergelijke verspreiding van (delen van) de inhoud van deze website.